Bursar

Jennifer Arce

Campus Bursar

stamfordbursar@uconn.edu

203-251-8555